Aandachtspunt
 

Europees // federaal // regionaal // lokaal

4. Toegang tot het beroep geregeld en bijzonder geregeld vervoer

Beschrijving problematiek

Op 01/07/07 is het federale KB van 21/04/07 dat de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg regelt, in werking getreden. Als gevolg hiervan ontstond een juridisch vacuŁm op het vlak van de reglementering m.b.t. de toegang tot het beroep in het geregeld en bijzonder geregeld vervoer. De federale reglementering is immers enkel van toepassing op het ongeregeld vervoer. Intussen werd in Vlaanderen een decreet goedgekeurd dat de basis legt voor een eigen Vlaamse wetgeving ter zake. Dit decreet moet echter nog steeds worden uitgevoerd door middel van een uitvoeringsbesluit. Intussen werd een nieuwe Europese Verordening goedgekeurd, die rechtstreeks van toepassing is in de lidstaten en ten aanzien van dewelke de lidstaten een standpunt dienen in te nemen m.b.t. een aantal punten. Deze Europese Verordening doorkruist momenteel de werkzaamheden i.v.m. de toegang tot het beroep in het Vlaams Gewest.

Vooropgestelde oplossing

Het besluit tot uitvoering van het decreet moet snel uitgevaardigd worden. Dit besluit moet rekening houden met de evolutie op Europees niveau en met de volgende elementen:
  • de wederzijdse erkenning door de verschillende bevoegdheidsniveaus van de toegang tot het beroep uitgewerkt door elk niveau;
  • dezelfde soepelheid van het bewijs van financiŽle draagkracht door middel van voldoende kapitaal en reserves op Vlaams niveau zoals voorzien op federaal niveau en in het Waals en Brussels Gewest.

Meerwaarde bij opvolging van de aanbevolen strategie

Het oplossen van het juridisch vacuŁm inzake de toegang tot het beroep in het geregeld en bijzonder geregeld vervoer. Het bezitten van een eigen reglementering ter zake biedt een aantal waarborgen, opdat diegenen die het beroep wensen uit te oefenen aan bepaalde vereisten inzake aanwezige kennis en financiŽle draagkracht voldoen.
terug naar overzicht
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising