Aandachtspunt
 

Europees // federaal // regionaal // lokaal

5. Erkenning van de specificiteit van de touringcar in het verkeersreglement

Beschrijving problematiek

Het Belgisch verkeersreglement houdt geen rekening met de specificiteit van de touringcar en schakelt hem gelijk, voor een ganse reeks maatregelen, met de andere voertuigen die op onze wegen rijden. Bovendien neemt de reglementering de toestand in de naburige landen niet in beschouwing en schept bijgevolg een unieke toestand die niet bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid. Dit gebrek aan erkenning betekent een belangrijke rem voor de mogelijkheden tot optimaal gebruik van dit middel voor collectief personenvervoer. Het is o.m. het geval voor de drie volgende elementen:

  • inhaalverbod bij neerslag: het Belgisch verkeersreglement voorziet het inhaalverbod voor voertuigen van boven 7,5 ton bij neerslag. Buiten het feit dat deze toestand enig in Europa is, is de gelijkschakeling van autocars en autobussen met vrachtwagens niet alleen volledig ongerechtvaardigd maar vertegenwoordigt eveneens een heel groot risico voor de verkeersveiligheid. Door hun structuur en hun opbouw veroorzaken autobussen en autocars inderdaad veel minder opspattend water dan de vrachtwagens waarbij hun niveau heel dicht bij dat van de personenwagens ligt. Bovendien houdt de verplichting dat deze voertuigen - die een belangrijk aantal passagiers aan boord hebben - tussen de vrachtwagens moeten rijden, een groot risico in bij kettingbotsingen tussen dergelijke zwaargewichten;
  • maximum snelheid op snelwegen: sedert lange jaren bedraagt de maximumsnelheid voor touringcars die beantwoorden aan een aantal veiligheidscriteria 100 km/u op de Duitse snelwegen. Rekening houdend met de lange ervaring terzake die duidelijk aangeeft dat deze norm geen gevaar van de verkeersveiligheid inhoudt, hebben in de loop der jaren verschillende landen een gelijkaardige reglementering aangenomen. Het is het geval o.m. van onze buurlanden en, sedert de toepassing hiervan in Nederland, blijft België geïsoleerd over met een maximumsnelheid van 90 km/u;
  • gebruik van de busbanen door de touringcars: de touringcars zijn de enige voertuigen van collectief personenvervoer over de weg die de busbanen niet mogen gebruiken terwijl het doel van deze infrastructuur juist erin bestaat de doorstroming van het collectief personenvervoer tegenover de auto’s te verbeteren. Dezelfde opmerking geldt trouwens ook voor de bijzonder overrijdbare beddingen.

Vooropgestelde oplossing

De erkenning van de specificiteit van de touringcar in het verkeersreglement houdt de toepassing van de volgende concrete maatregelen in voor de vermelde elementen:

  • inhaalverbod bij neerslag: de afschaffing in het verkeersreglement van dit verbod voor touringcars en autobussen laat toe bovenvermelde moeilijkheden en risico’s op te lossen; ? maximumsnelheid op snelwegen: de aanpassing van het verkeersreglement door de maximumsnelheid op de Belgische snelwegen op 100 km/u te bepalen voor touringcars die beantwoorden aan een reeks veiligheidscriteria, betekent een belangrijke stap in het kader van de Europese uniformisering;
  • gebruik van de busbanen door de touringcars: de aanduiding in het verkeersreglement dat het gebruik van de busbanen en van de bijzonder overrijdbare beddingen open staat voor alle autobussen en autocars laat toe dit gebrek weg te werken. Dergelijke oplossing biedt bovendien het voordeel dat er geen bijkomende verkeersborden moeten geplaatst worden. Dit is een belangrijk element inzake verkeersveiligheid aangezien de experten terzake erop wijzen dat een vermenigvuldiging van de aanduidingen het risico op verwarring vergroot.

Meerwaarde bij opvolging van de aanbevolen strategie

De invulling van deze drie maatregelen zal een ontegensprekelijk positief effect hebben niet alleen op de aantrekkelijkheid van het vervoer per autocar maar ook - en vooral - op de verkeersveiligheid, zoals blijkt uit de volgende elementen:

  • inhaalverbod bij neerslag: touringcars en autobussen toelaten bij neerslag in te halen elimineert het grote risico dat een voertuig met een belangrijk aantal passagiers aan boord loopt wanneer het betrokken raakt bij een kettingbotsing tussen vrachtwagens;
  • maximumsnelheid op snelwegen: de invoering van de maximumsnelheid van 100 km/u voor touringcars die beantwoorden aan een reeks veiligheidscriteria, betekent een belangrijke stap voor de Europese eenmaking aangezien deze maatregel reeds van toepassing is in een belangrijk aantal lidstaten van de Europese Unie waarvonder de buurlanden van België. Het spreekt vanzelf dat deze gelijkschakeling de taak van de chauffeurs aanzienlijk faciliteert en hen bovendien toelaat beter in te voegen in de verkeersstroom van personenwagens;
  • gebruik van de busbanen door de touringcars: deze maatregel stelt niet alleen een einde aan de discriminatie waarvan de autocar het slachtoffer is tegenover de andere voertuigen van collectief personenvervoer over weg. Ze laat eveneens toe zijn gemiddelde snelheid en bijgevolg zijn aantrekkingskracht te verhogen. Hieruit vloeit voort dat automobilisten hun wagen verlaten ten voordeel van de touringcar en dat de doorstroming van het verkeer bijgevolg aanzienlijk verbetert aangezien één touringcar 30 personenwagens vervangt.

terug naar overzicht
 
 

 

Nieuw!

d-artagnan | all for advertising